Bioautonomy

BioAutonomy (restorative practices)

Once all the target groups and stakeholders have been identified and involved, the next phase is to develop the necessary tools in relation to the identified needs. In this phase, a series of workshops will be carried out using a Hackathon methodology to learn and explore the appropriate tools linked to the specific contexts. The methodology combines challenge-based learning and design thinking to propose a methodology focused on the use of open source technologies and hybridization with appropriate technology and traditional knowledge from a transfeminism perspective.

 

Bioautonomía (prácticas restaurativas)

Unha vez identificados e implicados todos os grupos obxectivo e partes interesadas, a seguinte fase é desenvolver as ferramentas necesarias en relación coas necesidades identificadas. Nesta fase levaranse a cabo unha serie de obradoiros empregando unha metodoloxía Hackathon para coñecer e explorar as ferramentas axeitadas vinculadas aos contextos específicos. A metodoloxía combina a aprendizaxe baseada en retos e o pensamento crítico para o deseño para con isto propor unha metodoloxía en  base ao uso de tecnoloxías de código aberto, coas chamdaas tecnoloxías propiadas ou tradicionais. A perspectiva será fortalecer o ecoloxía dos saberes e das prácticas dende unha perpertiva transfeminista.